Lastig besluit biologische varkensstal

Onderstaand de bijdrage van de VVD Woudenberg tijdens de Raadsvergadering van donderdag 26 oktober 2017:

Voorzitter,

Een belangrijk gedeelte van de discussie over deze varkensstal vond plaats buiten de muren van de raadszaal. Ik  heb gesproken met burgers die zich zorgen maken en waar ik veel persoonlijke mail van ontving.

Ik wil hier één ding uitlichten en dat is de opmerking dat de vestiging van een varkensstal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vergelijkbaar was en dat daar de VVD tegen was. Echter, deze boerderij zou komen in een natuurgebied en de gemeente was vergeten een Milieu Effect Rapportage (MER) procedure te doorlopen. Tevens ging het over een hoger aantal varkens. Een totaal andere situatie dus. Nu is één van de kernwaarden van het liberalisme vrijheid en dus het staat zowel de VVD Utrechtse Heuvelrug als mij als vertegenwoordiger van de VVD Woudenberg vrij om onze eigen mening te formuleren. Maar genoeg hierover. 

Bij onze fractieassistenten, het bestuur en onze achterban waren en zijn de meningen nog steeds sterk verdeeld. We hebben ons laten informeren en adviseren. Het raakt ons bijna persoonlijk, aangezien ik volgens mij het raadslid ben wat het dichtst bij de plek woon. We zijn dan ook zeker niet over één nacht ijs gegaan in onze uiteindelijke besluitvorming.

  1. Ten eerste is leidend daarin toch wel de grote maatschappelijke onrust die de mogelijke vestiging teweeg brengt. Wij hebben ons bij de besluitvorming gericht op de belangen van omwonenden en hun belangen aangehoord en gewogen. Zijn de angsten reëel en hoe verhouden deze zich met de gestelde normen en regelgeving? Een lastige afweging!
  2. Ten tweede werd ons ten aanzien van de normen gevraagd hoe wij die nu kunnen beoordelen als wij de ingevoerde gegevens niet kennen en niet weten of het rekenmodel wel klopt. Dat heeft te maken met vertrouwen. Ik wil als raadslid op een rationele en objectieve manier de materie benaderen. Dat kan alleen als ik vertrouwen heb in het college dat zij mij naar waarheid en juist informeren. Ik heb bij deze specifieke casus geen reden om die informatie in twijfel te trekken. Dit vertrouwen vertaalt zich ook direct door naar de ondernemer. Hij blijft binnen de mogelijkheden van de wettelijke regels. Die wist hij van te voren en kon er rekening mee houden. Wat zegt het over onze wijze van besturen als wij van wettelijk vastgestelde regels en normen zouden afwijken op basis van gevoel? Zijn wij dan wel een betrouwbare overheid?
  3. Als laatste juichen wij het toe dat agrarische ondernemers optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van hun grond. Deze ondernemer heeft gekeken naar risicospreiding voor een duurzame voortzetting van zijn bedrijf, en plant dit, niet geheel onbelangrijk, op eigen kracht, zonder financiële steun van de gemeente. Deze mogelijkheden vinden natuurlijk hun beperking in de overlast naar naaste omwonenden. Uit de ons bekende informatie, en dat is een heleboel geweest de afgelopen week, blijkt echter niet dat hier wettelijke regels en (geur-)normen worden overtreden.

Dit overziend heeft de VVD Woudenberg geen bedenkingen tegen het verlenen van het projectbesluit.

Wij wensen het college en het ambtelijk apparaat succes met de onderhandelingen met de provincie over het mogelijk wijzigen van de ingezette beleidslijn. Of de argumenten ten aanzien van nevenactiviteit, grondgebondenheid en (niet-)intensive bedrijfsvoering voldoende zijn is voor ons op dit moment moeilijk te beoordelen. Dit is en blijft een risico van deze casus maar we weten dat de ondernemer zich hier bewust van is.