Verkiezingsprogramma VVD-Woudenberg 2014-2018

DE VVD IS TERUG IN WOUDENBERG          
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018  
     
INHOUD:

WOORD VOORAF                                  2 

1    ECONOMIE                                            

    1.1 Ondernemerschap

    1.2 Werk en Inkomen

    1.3 Toerisme en recreatie

    1.4 Agrarische sector

2    SAMENLEVING

    2.1 Zorg en Wmo

    2.2  Jeugd

    2.3 Sport

    2.4 Cultuur

    2.5 Onderwijs

    2.6 Integratie

3    LEEFOMGEVING

    3.1 Verkeer

    3.2 Wonen

    3.3 Duurzaamheid

4    LOKAAL BESTUUR

    4.1 Veiligheid

    4.2 Gemeentefinanciën

    4.3 Algemeen bestuur    


     
WOORD VOORAF 
Wij zijn terug in Woudenberg! Wij zijn van mening dat ook hier op lokaal niveau het liberale gedachtegoed zijn weg moet kunnen vinden. Dat betekent dat wij oplossingen voor problemen in de samenleving benaderen vanuit maatschappelijke waarden. De waarden die de VVD Woudenberg hanteert zijn sociale rechtvaardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. De VVD Woudenberg is van oordeel dat alleen een samenhangend liberaal beleid op grond van deze waarden binnen de gemeente leidt tot wenselijke oplossingen. Wij maken ons daar sterk voor! 
    Wij willen dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. De VVD Woudenberg als liberale partij vindt dat burgers zelf heel goed weten wat goed voor ze is. Er is geen grote overheid nodig om alles voor de burger te regelen. De samenleving is maar zeer ten dele maakbaar. Iedereen verdient een goede plek in onze Woudenbergse samenleving waarbij hard werken en inzet lonen en niet bestraft wordt. Het doel van de VVD Woudenberg is een kleinere overheid, minder regels en een overheid die open staat voor initiatief vanuit de samenleving ter bevordering van bedrijvigheid en werkgelegenheid. 
    In het voorliggende programma geeft de VVD Woudenberg aan wat onze visie en plannen voor de toekomst zijn. Uw stem op de VVD Woudenberg is een keuze voor een degelijk en integer bestuur van Woudenberg, met aandacht voor goede economische kansen en het efficiënt inzetten van de schaarse financiële middelen.  
Bestuur van de VVD afdeling Woudenberg 
 
1 ECONOMIE 
    Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve duurzame technieken. De bedrijven die we hebben moeten we behouden en de ruimte bieden. De VVD Woudenberg wil dat de gemeente op dat punt samenwerkt met de gemeenten in de regio, in het bijzonder met de gemeente Scherpenzeel, de gemeente Leusden en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
    Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de (lokale) economie. De VVD Woudenberg ondersteunt recreatieve ondernemers. Daarnaast heeft de VVD Woudenberg veel waardering voor ondernemers in de agrarische sector. De VVD Woudenberg wil de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor deze sector verder kan groeien en doorontwikkelen. De VVD Woudenberg wil dat innovatie, gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid, wordt gestimuleerd. Niet door te subsidiëren of te organiseren maar door positief mee te denken. 
    De VVD Woudenberg wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. De VVD Woudenberg wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat.

    1.1 Ondernemerschap 
    Woudenberg heeft een sterke transportsector. De VVD Woudenberg streeft daarom naar een positief ondernemersklimaat, met een minimum aan belemmerende overheidsregels, goede verbindingswegen, snellere vergunningverlening en bundeling van handhavingsactiviteiten. Nieuwe initiatieven van startende ondernemers krijgen een kans, waarbij waakzaam moet worden omgesprongen met subsidies. 
 De VVD Woudenberg zet in op een efficiënte inrichting van de bestaande bedrijventerreinen en beschikbare bedrijfspanden in het centrum. Wij willen een levendig centrum en staan negatief tegenover het vertrek van winkels naar omliggende industrieterreinen. 
 Regelmatig overleg tussen de gemeente en het bedrijfsleven dient te worden voortgezet. Zo ontstaat inzicht, zodat regelgeving aangaande het bedrijfsleven kan worden gestroomlijnd en aangepast waar nodig.  
 Ondernemers moeten zelf hun openingstijden kunnen vaststellen, ook op zondag. Ruime openstelling van winkels en horeca draagt tevens bij aan een levendig en toeristisch aantrekkelijk Woudenberg. 
    
    1.2 Werk en Inkomen 
 De beste sociale voorziening is een betaalde baan! De gemeente maakt met werkgevers –op basis van vrijwilligheid- afspraken over het in dienst nemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het geld dat de gemeente hiervoor van de landelijke overheid krijgt, wordt voor deze taak ingezet. 
 Wie een bijstands- of een andere uitkering krijgt en onvoldoende naar werk zoekt, dient te merken dat dat gevolgen heeft voor de uitkering. De VVD Woudenberg is voorstander van opleidings- en herscholingsactiviteiten om de weg naar een betaalde baan zo kort mogelijk te houden. Slechts als er uiteindelijk voor iemand geen zicht is op een betaalde baan, dan is het stelsel van sociale zekerheid een vangnet. 
 De VVD Woudenberg wil dat er altijd prikkels blijven bestaan om weer aan het werk te komen. Het weer aan de slag gaan moet lonen. Aan regelingen die deze prikkels dempen werkt de VVD Woudenberg niet mee.

    1.3 Toerisme en recreatie 
 De ligging van onze gemeente, tussen Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, kent een aantrekkelijk toeristisch klimaat. VVD Woudenberg vindt dat wij deze toeristische mogelijkheden optimaal dienen te benutten. De gemeente moet zoeken naar voorzieningen met beter rendement zodat het gebied haar eigen beheerskosten kan dragen. Het openbaar karakter van de recreatiegebieden wordt bevorderd door goede bereikbaarheid, bewegwijzering en voldoende parkeergelegenheid. 
 De VVD Woudenberg wil (agrarische) ondernemers positief tegemoet treden bij mogelijkheden van (recreatieve) nevenactiviteiten. Daarbij horen geen regels en belemmeringen met een onduidelijk doel.  
 De VVD Woudenberg wil een uitbreiding van het gebruik van het Henschotermeer. Het gebied kan vaker worden ingezet voor sport, spel en evenementen, naast culturele activiteiten en recreatie. Dit is een impuls voor Woudenberg. Wij zijn tegen het, in gemeentelijke beleidslijnen, vastleggen van welke activiteiten wel of niet passend zouden kunnen zijn.
 Toeristenbelasting dient in deze sector functioneel te zijn en niet in de algemene middelen te verdwijnen.   
    
    1.4 Agrarische sector 
 De agrarische sector is niet alleen op landelijk niveau, maar ook op gemeentelijk niveau van groot – economisch – belang. Deze ondernemers worden door de VVD Woudenberg bijzonder gewaardeerd. Wij willen innovatie stimuleren door (onnodige) regels en belemmeringen weg te nemen of te verminderen. Dit geldt met name ook voor het gebruik van duurzame energiebronnen. Ook hier zijn wij echter niet voor lokale subsidiering. 
 Woudenberg is primair een gemeente met een agrarisch karakter. Wenselijke economische ontwikkelingen (woonklimaat; werkgelegenheid; toerisme e.d.) dienen de agrarische bedrijfsvoering zo weinig mogelijk te belemmeren. 
 Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten op het gebied van zowel recreatie en toerisme als op het gebied van natuurbeheer. Ook eventuele huisvesting van seizoensarbeiders en –medewerkers kan daarbij horen. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de ruimte bieden. 
    
2 SAMENLEVING 
    Woudenberg heeft een sterke sociale basis in haar verenigingsleven, de kerkgemeenschappen en een betrokken gemeentebestuur. Die basis is van belang voor het slagen van het gemeentelijk beleid. De participatiesamenleving in het klein, waarbij iedereen elkaar een kans geeft om mee te doen. 
    De VVD Woudenberg wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Door de overdracht van jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de bezuinigingen op het gebied van cultuur komt er de komende tijd veel op de gemeente af. Voor de VVD Woudenberg staat voorop dat deze nieuwe taken niet mogen leiden tot onnodige bureaucratisering. 

    2.1 Zorg en Wmo 
 Van het decentraliseren van zorgtaken is de VVD Woudenberg voorstander. De VVD Woudenberg vindt dat er op deze wijze flexibeler kan worden ingegaan op de zorgvraag en de gemeente niet enkel zorgproducten uitgifteloket is.  
 Het standpunt van de VVD Woudenberg is participatie naar vermogen! De gemeente is regievoerder en de zorgvraag staat centraal. De kernvraag is dan niet “waar heb ik recht op” maar “wat heb ik nodig om mee te kunnen blijven doen?” 
 De VVD Woudenberg vindt dat de gemeente regievoerder is en in deze taak goede (regionale)afspraken dient te maken met huisartsen en andere zorgverleners om zo te sturen op prestaties, zodat de kosten beheersbaar blijven. Daarbij wordt de zorg in beginsel in de directe omgeving aangeboden; eerst lokaal, dan regionaal dan pas nationaal. 
 De financiële middelen die overgaan van de AWBZ en de jeugdzorg naar de gemeenten worden volledig aangewend voor de Wmo en de jeugdzorg. 

    2.2  Jeugd
 De VVD Woudenberg is van mening dat ieder kind recht heeft om ongestoord op te kunnen groeien in een veilige en leefbare omgeving. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. In die gevallen waarin komt vast te staan dat ouders de belangen van het kind schaden zal de overheid moeten ingrijpen: de gemeente is dan aan zet!  
 De gemeente heeft een rol in de voorlichting over hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en andere kind-gerelateerde zaken. Het onnodig toevoegen van medische componenten aan maatschappelijke- en opvoedingsproblemen wil de VVD Woudenberg voorkomen. Tijdig ingrijpen is daarvoor de oplossing.

    2.3 Sport
 De VVD Woudenberg is van mening dat sport een belangrijk facet is binnen de samenleving en bijdraagt tot een gezonde levensstijl, vooral voor de jeugd. De VVD Woudenberg juicht het organiseren van sportevenementen die voor een breed publiek toegankelijk zijn toe. 
 Een verantwoord beleid is alleen mogelijk als alle betrokkenen daaraan hun medewerking willen verlenen, de gemeente heeft hierin een sterke regie rol. De VVD Woudenberg is van mening dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid zich beperkt tot breedtesport en sport voor mensen met een beperking.

    2.4 Cultuur
 De VVD Woudenberg is van mening dat het stimuleren van kunst en cultuur een serieuze bijdrage levert aan het welbevinden in ons dorp. Het is daarom dan ook dat de gemeente hierin een regierol dient te vervullen. 
 De VVD Woudenberg is van mening dat het verenigingsleven en culturele activiteiten voor hun continuïteit niet afhankelijk mogen zijn van alleen maar overheidssubsidie.  
 De VVD Woudenberg wil dat kinderen op jonge leeftijd op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met muziek- en cultuuronderwijs.

    2.5 Onderwijs
 De VVD Woudenberg is voorstander van de brede school, mits onomstotelijk vaststaat dat hiermee grote voordelen kunnen worden behaald zowel op het vlak van onderwijs als financiële voordelen.  
 Goed onderwijs biedt de beste kansen voor iedereen. Scholen dienen zich dan ook primair te concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en (sociale)vaardigheden centraal staan. 
 De VVD Woudenberg is van mening dat aandacht en adequate signalering van jonge kinderen die uitblinken alsook diegene waarbij een taal- en ontwikkelingsachterstand wordt vastgesteld gewenst is.   
    
2.6 Integratie
 De VVD Woudenberg is van mening dat de gemeente een actief beleid behoort te voeren om inburgering van immigranten in de samenleving te bevorderen. 
 De VVD Woudenberg staat voor een samenleving waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD Woudenberg staat niet afkomst maar toekomst centraal, niet geloof maar gedrag. En niet de groep maar het individu. Activiteiten en maatregelen die dit ondermijnen passen niet bij deze visie.    
    
3 LEEFOMGEVING 
    Een voor ieder prettige leefomgeving betekent naast zorg voor die omgeving de mogelijkheid om je vrij te kunnen bewegen op een wijze die een ieder passend vindt. Daarbij valt te denken aan goede bereikbaarheid en voldoende gelegenheid om de eigen woonomgeving in te richten. De overheid voert hierbij regie.

    3.1 Verkeer
 De VVD Woudenberg vindt een goede infrastructuur van levensbelang voor de (gemeentelijke) economie. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. 
 De VVD Woudenberg wil dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in de nabijheid van winkels en woningen in het centrum. Waarbij de parkeerplaats in de omgeving van de Dorpsstraat, Prins Bernhardstraat en Kostverloren voor de VVD Woudenberg verbetering behoeven qua toegankelijkheid en aantal parkeerplaatsen.  
 Goede en veilige routes moeten mensen uitdagen en verleiden om sneller te voet te gaan of de fiets te nemen en daardoor de auto te laten staan. In een kleine dorpskern als Woudenberg verhoogt dit de leefbaarheid en veiligheid op straat.

    3.2 Wonen
 De VVD Woudenberg wil dat er bij nieuwbouw vraaggericht gebouwd wordt. Wij zijn voor uitgifte van meer vrije kavels en huisvesting op maat. Hierdoor kunnen (toekomstige) bewoners hun eigen wensen en ideeën invullen en neemt het woongenot toe. Initiatieven hiervoor uit de samenleving juichen wij toe. 
 De VVD Woudenberg wil dat inwoners van onze gemeente makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. De wettelijke kaders en gemeentelijke beleidsregels hierover dienen actueel en digitaal beschikbaar te zijn. 
 De VVD Woudenberg is gezien het ‘nieuwe werken’ van mening dat beroep aan huis binnen ieder bestemmingsplan zo ruim mogelijk moet worden toegestaan, met uitzondering van overlast gevende activiteiten.  
 De VVD Woudenberg is voorstander van globale bestemmingsplannen. Dit houdt in dat er een ruime mate van functies binnen een locatie kan plaatsvinden, dit om initiatieven te kunnen faciliteren en leegstand van bijvoorbeeld bedrijfs- en winkelpanden tegen te gaan.   
 De huidige leegstand van enkele panden in de Dorpsstraat en de bijkomende verpaupering daardoor draagt niet bij aan een prettig winkelklimaat. Indien door financiële omstandigheden de herinrichting van parkeerplaatsen en omliggende panden op korte termijn niet te verwezenlijken is wil de VVD Woudenberg een invulling of sloop van de panden heroverwegen en sluit een oplossing vanuit de markt met andere functies niet uit.

    3.3 Duurzaamheid
 De VVD Woudenberg is een sterk voorstander van het scheiden van afval. Te denken valt aan het verlengen van de openingstijden van de milieustraat en het plaatsen van extra en met de auto goed bereikbare inzamelpunten voor glas, papier en plastic. 
 Duurzaamheid in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente moet een speerpunt zijn. Goed voorbeeld doet volgen. 
 De VVD Woudenberg wil dat voor bewoners en voor bedrijven de regels voor aanvraag en exploitatie van hulpmiddelen als windmolens, biogasinstallaties en zonnepanelen worden verminderd dan wel vereenvoudigd. Wij zijn niet voor subsidiëring op dit terrein. 
 De VVD Woudenberg is er voorstander van dat de afvalverzameling wordt uitbesteed of gezamenlijk met andere gemeentes worden uitgevoerd als dat tot efficiencyverbetering leidt. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen! 
 De VVD Woudenberg is voor stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. 

4 LOKAAL BESTUUR 
Het heeft de voorkeur van de VVD Woudenberg dat Woudenberg de komende vier jaar als zelfstandige gemeente functioneert. De VVD Woudenberg is van mening dat er voldoende interne slagkracht aanwezig is om de veelvoud aan taken die op de gemeente afkomt af te kunnen handelen. Mocht hierin hulp van andere gemeenten of instanties noodzakelijk zijn dan wordt gekozen voor een praktische en zichtbare samenwerking, waarbij het resultaat telt. 

    4.1 Veiligheid 
 De VVD Woudenberg ziet het waarborgen van veiligheid als één van de kerntaken van de gemeente. Als iemand zich niet aan de regels houdt, willen wij, dat er streng wordt opgetreden. Handhaving van de regels vinden wij dan ook heel normaal. Wij denken hierbij aan de handhaving van hondenpoepbeleid, verkeer- en bouwregelgeving en het optreden tegen overlastgevende jongeren. 
 De VVD Woudenberg pleit voor wijkagenten of Wijk Boa’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaren) die hun wijk als hun broekzak kennen (indien nodig in samenwerking met buurgemeenten). ‘Blauw’ op straat welk zichtbaar en direct aanspreekbaar is. Daarnaast willen wij vermindering van de administratieve taken van politieagenten zodat de inzet van 'extra blauw' effectiever wordt. 
 Onze brandweer in Woudenberg is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers moeten volgens de VVD Woudenberg een hoge prioriteit krijgen. Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeente. Dit mag wat ons betreft niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers. Daarbij vinden wij dat je de jongeren moet stimuleren en ondersteunen die aangeven dat zij in hun vrije tijd bij de jeugdbrandweer willen. Het is namelijk gebleken dat de jeugdbrandweer een kweekvijver is en potentiële vrijwilligers op kan leveren. 
 De VVD Woudenberg in onze gemeente wil dat onze inwoners verzekerd kunnen zijn van adequaat ambulancevervoer welke minimaal aan de wettelijk gestelde aanrij-tijd (in spoedgevallen) van 15 minuten voldoet, dit wordt zeker actueel gezien het verplaatsen van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. 
 Ook in tijden van bezuinigingen wil de VVD Woudenberg niet korten op veiligheid.    
 De VVD Woudenberg wil dat schade en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

    4.2 Gemeentefinanciën 
 De VVD Woudenberg is voorstander van een transparante en gezonde overheidsfinanciering, op alle niveaus. Op gemeentelijk niveau betekent dit dat er niet meer wordt uitgegeven dan er – aan belastinggeld – binnenkomt. De begroting dient sluitend te zijn. Financiële meevallers dienen aan de burger te worden doorgegeven door verlaging van leges en belastingen. De VVD Woudenberg is sterk tegen het doorschuiven van (financiële) lasten naar onze kinderen! 
 De VVD Woudenberg vindt lage burgerlasten en evenwicht in gemeentelijke inkomsten en uitgaven zó van belang, dat overwegingen voor wenselijke nieuwe uitgaven altijd gepaard dienen te gaan met mogelijkheden tot beëindiging van bestaande activiteiten. Ook dient altijd te worden voorkomen dat incidentele financiële meevallers worden gebruikt ter dekking van structurele (vaste) uitgaven. 
 De komende periode zal de gemeente nieuwe taken gaan verrichten die vanuit de Rijksoverheid worden overgeheveld. Naar verwachting zal dit niet zonder financiële druk kunnen worden uitgevoerd. De VVD Woudenberg is van mening dat de gemeente deze ontwikkelingen positief-kritisch tegemoet dient te treden. Gezonde gemeentefinanciën zullen daarbij meer dan ooit moeten worden nagestreefd.

    4.3 Algemeen bestuur 
 De overheid is er voor de burgers, niet andersom. Ook op gemeentelijk niveau wil de VVD Woudenberg daarom een kleine, krachtige, overheid. Uit te voeren taken, opgedragen door de gemeenteraad of door de Rijksoverheid, dienen doelgericht en doelmatig te worden verricht. Regelmatige evaluatie, adequate opleidingen en optimale toepassing van informatietechnologie is daarbij onmisbaar. 
 De VVD Woudenberg is voor minder regels. Dit zal bijdragen aan gemeentelijke efficiency en biedt de burger meer ruimte. De VVD Woudenberg vindt dat vast te stellen regels een geldigheidstermijn moeten krijgen. Een regel dient niet ongemerkt ‘het eeuwige leven’ te hebben.  
 De communicatie naar de burger dient blijvend te worden bevorderd. Nieuwe media zullen daartoe goede mogelijkheden bieden. Een digitaal loket (24 uur per dag open) is een vanzelfsprekendheid. Ook anderszins moet onze gemeente voor de burger goed bereikbaar te zijn. Bij voorkeur dienen vele activiteiten bij één loket te kunnen worden afgehandeld.